Privacyverklaring

Fire-Well hecht veel waarde aan de privacy van relaties en gebruikers van haar website. Fire-Well doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Fire-Well houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Fire-Well van u verzamelt en hoe we die gegevens eventueel gebruiken.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan u gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld uw e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, bankgegevens, et cetera. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Fire-Well is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens Fire-Well:
Tel: 06-53376924
E-mail: info@fire-well.com

Zakelijke relaties
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

  • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening
  • Om facturen te kunnen sturen
  • Om betalingen in onze administratie te verwerken
  • Om u te informeren over onze dienstverlening en producten (bv via e-mail en nieuwsbrieven

Fire-Well verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens, gegevens over betalingen en opdrachtbevestigingen, factuurgegevens, gegevens contactpersonen.

Website bezoekers
Wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Fire-Well te optimaliseren. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: IP-adres, gegevens over datum en tijdstip van uw websitebezoek, welke pagina’s en onderdelen van onze website die u bezoekt.

Verstrekking gegevens aan derden
Zonder uw voorafgaande toestemming worden er geen gegevens aan derden verstrekt tenzij wij verplicht zijn deze te verstrekken op grond van wet- en/of regelgeving als gevolg van een rechtszaak.

Beveiliging
Fire-Wel zal er alles aan doen hetgeen in haar vermogen ligt om uw persoonsgegevens veilig te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Bewaren van gegevens
Fire Well zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en zal zich ter zake houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten
U heeft het recht om de gegevens die Fire-Well verzameld heeft op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan derden. U dient hiertoe een verzoek te richten aan:

Fire-Well

info@fire-well.com

Nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan zal Fire Well binnen een periode van twee weken contact met u opnemen betreffende de afhandeling van uw verzoek.

Websites van derden
Op onze website kunne links naar websites van derden zijn opgenomen. Fire-Well draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens.

Vragen, opmerkingen of klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de wijze waarop Fire-Well uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via ons mailadres:

info@fire-well.com

Wijzigingen
Fire-Well behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.